Uncategorized

Dhaamsa Ustaaz Ahmaddiin Jabal Mana Hidhaa Irraa.

  Dhaamsa Ustaaz Ahmaddiin Jabal Mana Hidhaa Irraa. RDH Sadaasa 23 / 2017 Miseensa koree hawaasa Muslimaa, akkasumas, itti gaafatamaa sab-qunnamtii koree hawaasa Muslimaa kan ta’e, Ustaaz Ahmaddiin Jabal, mana hidhaa irraa, hawaasa Muslimaatiif ergaa dabarsee […]

Uncategorized

Dubartiin Mana Daakkaa Bunaa Keessatti Waggoota 13f Ugguramtee Turte, Maatii Isii Jalaa Miliqfamuun Garas Akka Geeffamte Bira Gayame.

  Dubartiin Mana Daakkaa Bunaa Keessatti Waggoota 13f Ugguramtee Turte, Maatii Isii Jalaa Miliqfamuun Garas Akka Geeffamte Bira Gayame. RDH Sadaasa 19/ 2017 Godina Jimmaa, aanaa Limmuu Kossaa, ganda Caffee Ilfataa keessatti, dubartiin guyyoota 2 dura […]

Uncategorized

Ustaaz Ahmaddiin Jabal Dhukkubsatee, Wal’aansa Gahaa Dhoorkamuun Isaa Dhagayame.

Ustaaz Ahmaddiin Jabal Dhukkubsatee, Wal’aansa Gahaa Dhoorkamuun Isaa Dhagayame. RDH Sadaasa 15/2017 Miseensa koree fala barbaadduu hawaasa Muslimaa kan ta’e, Ustaaz Ahmaddiin Jabal, himannaa shororkeessummaatiin dharaan himatamuun, adabbiin hidhaa waggaa 22 irratti darbuun, waggoota shanan darbaniif, […]

Uncategorized

Majlisni Seeraan Alaa Qarshii ummata Saaman Keessaa Miliyoona 36‘n Konkolaattota Ittiin Bashannanan bitatan.

Majlisni Seeraan Alaa Qarshii ummata Saaman Keessaa Miliyoona 36‘n Konkolaattota Ittiin Bashannanan bitatan. RDH Sadaasa 13/2017 Majlisoonni Seeraan alaa garaa isaaniitf malee, ummataaf kan hin jiraanne, Qarshii ummataa saamaa jiran keessaa, Miliyoona 36‘n konkolaattota ittiin […]

Uncategorized

Manni Murtii Ijibbaataa Galmeen Sh. Yaahyaa Bushraa Akka Cufamu Murteesse.

  Manni Murtii Ijibbaataa Galmeen Sh. Yaahyaa Bushraa Akka Cufamu Murteesse. RDH Sadaasa 10 / 2017 Waliitti qabaa miseensa koree fala barbadduu, hawaasa Muslimaa nannoo Tigraay kan turan, Sh. Bushraa Yahyaa, kanaan dura Viidiyoon hawaasa diyaspooraatiin […]

Uncategorized

Obbo Abbaa Duulaa Hujii Gadi Dhiisuu Isaanii TV Irratti Dubbachuun Isaanii Dogongora Jedha Obbo Hayle Maaryam Dassaaleny.

    Obbo Abbaa Duulaa Hujii Gadi Dhiisuu Isaanii TV Irratti Dubbachuun Isaanii Dogongora Jedha Obbo Hayle Maaryam Dassaaleny. RDH Sad 09/2017 Afa Yaa’ii mana maree bakka bu’oota, ummatoota Itiyoophiyaa kan ta’an, kabajamoo Obbo Abbaa Duulaa […]

Uncategorized

Dhaddachi Dhimma Himatamtoota Galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo Jala Jiran Ilaalu Waldhabdee Abbootii Seeraa, Ragoolee fii Himatamtoota Gidduutti Uumameen Addaan Cite.

  Dhaddachi Dhimma Himatamtoota Galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo Jala Jiran Ilaalu Waldhabdee Abbootii Seeraa, Ragoolee fii Himatamtoota Gidduutti Uumameen Addaan Cite. RDH Onkololleessa 08/ 2017 Guyyaa Kaleessaa Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee, himatamtoonni galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo […]