Galmee Himannaa Iliyaas Khadiir Jalatti Shororkeessummaan Yakkamuun Hidhamee Kan Ture Dargaggoon Jaafar Diggaa Guyyaa Har’aa Hidhaa Irraa Lakkifame.

 

 

 

RDH Amajjii 11/2009

Dargaggoota magaalaa Walqixxee fii Finfinnee keessaa ukkaamfamuun, Sagaleen keenya haa dhagahamu jettanii jirtu, Koreewwan fala barbaadduu dhimma hawaasa Muslimaa hiiksisuuf sochootanii jirtu, mootummaa Islaamaa dhaabuuf sochootanii jirtu jechuun dharaan himatamanii, hidhaan waggaa 7 irratti muramuun, ol iyyaannoo isaan galchataniin adabbiin hidhaa isaanii waggaa 7 irraa gara waggaa 3 fii ji’a afuriitti gad bu’uun, hedduun isaanii akka lakkifamanii fii isaan keessaa dargaggoo Jaafar Diggaa dabalatee dargaggoonni 3 hidhaa irraa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama.

(more…)

Dargaggoonni Dasee Har’as Irra deebi’uun Amajji 18 Beellamaman.

Dargaggoonni Dasee Har’as Irra deebi’uun Amajji 18 Beellamaman.

RDH Ama 17/2017

Muslimtoonni Dasee ajjeechaa Sh. Nuuruutiin yakkamuun kanneen murteen balleessaa irratti muramee ture, guyyaa har’aa haaluma beellama isaaniitiin murtee adabbii isaan irratti darbu dhagahuuf mana murtiitti dhihaatanii kan turan yemmuu ta’an, Manni murtichaa iyyannoon adabbii dabaluu fii hir’isuu guutummatti dhihaatee hin dhumne jechuun, gaafa Amajji 18tti murtee adabbii dhumaa kennuuf beellama akka qabe maddeen gabaasanii jiru

RDH

Dhiibbaan Mana Hidhaa Qiliinxoo Keessatti Muslimtoota Irra Gahaa Jiru Cimee Itti Fufee Jira.

 

 

Dhiibbaan Mana Hidhaa Qiliinxoo Keessatti Muslimtoota Irra Gahaa Jiru Cimee Itti Fufee Jira.

RDH Ama 9/2017

Manni hidhaa Qiliinxoo erga balaa ibiddaatiin gubamee as, dhiibbaan Muslimtoota irra gahaa jiru haalaan cimee itti fufee akka jiru, Muslimtoota Daaw’annaaf gara mana hidhaa Qilinxoo deeman keessaa tokko RDHf ibsee jira.

Akka odeeffannoo Nama Muslimtoota mana hidhaa Qiliinxoo daaw’atuuf garas deeme kana irraa argannetti “erga manni hidhichaa gubatee asitti, Salaata Jama’aa, fii bakka tokkotti walitti qabamuun Qur’aana barachuun akka dhoorkame nuuf ibsanii jiru.

(more…)

Muslimtoonni 8 Guyyaa har’aa Mana hidhaa Baatuu Irraa Gadi lakkifaman.

 

Muslimtoonni  8 Guyyaa har’aa Mana hidhaa Baatuu Irraa Gadi lakkifaman.

RDH Ama 6/2017

Muslimtoonni galmee himannaa Iliyaas Khadiir jalatti  himatamuun, kanneen yakka shororkeessummaatiin himatamuun hidhaan adabbii waggaa 7 eaga irratti darbeen booda, ol iyyannoo galfachuun kanneen adabbiin isaanii gara waggaa 3 fii ji’a 4tti gadi bu’eef keessaa isaan 8 guyyaa har’aa mana hidhaa Baatuu irraa gadi lakkiffamuun, maatii isaanii waliin walitti akka makaman maddeen keenya gabaasanii jiru.

(more…)